SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats och används av företag och organisationer för att hantera styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

449-swot-analys-swot-analysis-strengths-weaknesses-opportunities-threats-styrkor-svagheter-mojligheter-hot-modell

De interna faktorerna identifieras hos den egna organisationen eller företaget. De externa faktorerna identifieras genom omvärldsanalys.

En ledning kan använda en SWOT-analys genom att fråga sig:

  • Hur kan vi använda oss av och kapitalisera på våra styrkor?
  • Hur kan vi förbättra våra svagheter?
  • Hur kan vi nyttja och exploatera möjligheterna i vår omvärld?
  • Hur kan vi mildra och hantera hoten i vår omvärld?

Läs mer om SWOT-analys i vår ordlista Lerdellipedia här >>

Om Lerdellipedia

Lerdellipedia är vår lite skämtsamma benämning på den framväxande ordlista, där vi definierar begrepp som har betydelse för vår och våra klienters verksamhet. Till att börja med är begreppet Lerdellipedia naturligtvis inspirerat av begreppen encyklopedi och Wikipedia, men även av Intellipedia som är den amerikanska underrättelsetjänstens framväxande kunskapssystem.

Lerdellipedia finns här >>

[tags]SWOT, SWOT-analys, SWOT-analysis, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, omvärldsanalys, PEST, PESTEL, politisk risk, ROI, six forces, styrkor, svagheter, möjligheter, hot, Lerdellipedia[/tags]