Noterar att Planeringsenheten utökas med en halv tjänst för omvärldsbevakning i den budget som Växjö kommun presenterar för 2008. Som jag ser det, ytterligare ett tecken på att kommunsverige satsar på att hålla koll på omvärlden. På hemsidan motiverar man satsningen på omvärldsbevakning med orden:

“Växjö påverkas allt mer av händelser utanför Sveriges gränser. Genom att hålla en hög nivå på omvärldsbevakning inom får kommunen en god framförhållning och kan göra rätt investeringar. Detta gäller såväl politisk inriktning som ny teknik och forskning.”

Budgeten som sådan ger ett väldigt positivt intryck – vilket inte minst rubriken “Växjö växer!” påvisar. Och det får även följder för hur man motiverar satsningen på omvärldsanalys i budgeten. Det handlar om att klimatförändringar, energiförsörjning, fortsatt tillväxt, demografiska förändringar, EU m.m. Omvärldsarbetet i Växjö kommun skall:

  • stärka kommunens arbete för en hållbar samhällsutveckling
  • rusta och förbereda kommunen på framtida organisations- och strukturomvandlingar
  • fånga upp och initiera spjutspetsprojekt med syfte att stärka kommunens regionala roll samt generera nya arbetstillfällen

Bra skrivningar, men som alltid ska det bli intressant att se vad det verkliga utfallet blir. Att åstadkomma allt detta på en halvtidsjänst är naturligtvis en utmaning.