Nationalencyklopedin definierar begreppet omvärld som “(av viss individ uppfattad) omgivning med dess sociala, materiella och miljömässiga organisation”. Begreppet finns belagt i svenskan sedan 1892, och antas komma från danskans omverden eller tyskans Umwelt (1).

Ser vi närmare på hur Umwelt används i det tyska språket används begreppet inom olika diskurser, nämligen inom politik-ekologi, humaniora, systemteori och naturvetenskap (2).

Engelskan har inte någon direkt översättning. Ofta översätts omvärld med the world around eller the surrounding world. Det faktum att engelskan inte har något direkt synonymt begrepp får följder för översättningen av begrepp som omvärldsanalys och omvärldsbevakning.

För företag och offentliga organisationer handlar det snarare om en organisations omvärld än en individs uppfattning av den omgivande världen. En organisations omvärld kan delas in i tre olika dimensioner. För det första kan ett antal andra aktörer som till exempel konkurrenter, kunder, leverantörer eller individer identifieras. En andra dimension inbegriper den reglerande omvärlden, i vilken såväl tvingande lagstiftning som frivilliga standarder ingår. Slutligen inbegriper en organisations omvärld även de uppfattningar, attityder och opinioner som på ett mer indirekt och långsiktigt sätt påverkar omvärlden.

Exempel: För att illustrera de olika dimensionerna i en organisations omvärld kan vi ta klimatfrågan som exempel. Idag finns det en stark opinion som bär uppfattningen att vår glob håller på att värmas upp på grund av de växthusgaser den mänskliga aktiviteten orsakar. Denna opinion får följder för de andra dimensionerna i vår omvärld. I den reglerande omvärlden ser vi att såväl tvingande lagstiftning som frivilliga miljöstandarder kommit på plats i syfte att komma till rätta med globala uppvärmningen. Men vi ser även otaliga exempel på aktörer som klimatanpassar sin verksamhet och börjar producera miljöbilar eller klimatsmart mat. Klimatfrågan visar på komplexiteten i en organisations omvärld, och att aktörer, reglerare och opinioner hänger ihop. Några sätt för företag och organisationer att hantera den egna omvärlden är att bedriva omvärldsanalys och omvärldsbevakning.

Relaterade begrepp

Referenser

  1. http://www.ne.se/sve/omvärld; läst 2016-07-02.
  2. http://de.wikipedia.org/wiki/Umwelt, läst 2016-07-02

Umwelt-1000x340