En omvärldskarta är en visuell översikt som beskriver organisationens omvärld utifrån de aktörer, regler och trender som identifierats som relevanta för organisationens verksamhet och målsättning. Förutom att ge en heltäckande och översiktlig bild av omvärlden tjänar kartan även till att prioritera vilka omvärldsfaktorer som är centrala för organisationen att hålla koll på.

Aktörer i organisationens omvärld kan vara konkurrenter, intresseorgansationer, myndigheter, politiska partier, forskningsinstitutioner och universitet men även individer.

Regler avser lagar, på lokal, nationell som internationell nivå, och andra regleringar som kan finnas i den relevanta branschen.

Trender är den del av omvärldskartan som kan kännas svårast att få ett grepp om. Trender utrycks ofta i dagspressen och specialiserade medier, samt diskussionsforum, på konferenser och liknande.

Omvärldskartan arbetas fram gemensamt med kunden under till exempel en workshop, och ligger sedan till grund för såväl den djupare omvärldsanalysen som för den kontinuerliga omvärldsbevakningen.

###