SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats och är ett ett strategiskt verktyg som organisationer och företag kan använda för att identifiera, granska och utvärdera styrkor, svagheter, möjligheter och hot avseende den egna organisationen, produkter, tjänster och/eller marknad.

449-swot-analys-swot-analysis-strengths-weaknesses-opportunities-threats-styrkor-svagheter-mojligheter-hot-modell

Modell: SWOT-analys.

De interna egenskaperna ligger i den egna verksamheten. Styrkor kan vara den interna kompetensen, rykte  och marknadssituation. Svagheter kan vara en relativt konkurrenterna hög prisnivå eller föråldrade produkter.

För att identifiera de externa egenskaperna – möjligheter och hot –  bör en omvärldsanalys genomföras. Möjligheter kan vara obearbetade marknader, teknikförsprång eller ökad efterfrågan. Hot kan vara nya konkurrenter som går in på marknaden, nya produkter eller tjänster från konkurrenter, samt politisk risk.

En ledning kan använda en SWOT-analys genom att fråga sig:

  • Hur kan vi använda och kapitalisera på våra styrkor?
  • Hur kan vi förbättra våra svagheter?
  • Hur kan vi nyttja och exploatera våra möjligheter?
  • Hur kan vi mildra och hantera våra hot?

SWOT-modellen har – likt andra företagsekonomiska modeller – fått kritik för att vara alltför stelbent eller enkel. Men är man medveten om svagheterna hos modellen, och använder den på ett flexibelt och kritiskt sätt finns det många företag och organisationer som kan vittna om att en SWOT-analys varit nyttig vid utveckling av den egna verksamheten, lansering av nya produkter eller tjänster, ingång på nya marknader och visat på positiva resultat på gjorda investeringar (ROI).

 

Relaterade begrepp

 

Referenser

Armstrong, J. Scott, 1982, “The Value of Formal Planning for Strategic Decisions”. Strategic Management Journal 3: 197-211.